Λειτουργος Λογιστηριου

Η A.Aristotelous (Construction) Limited δέχεται αιτήσεις για άμεση πλήρωση της θέσης: Λειτουργός Λογιστηρίου.

• Position Type: Permanent

WE ARE HIRING!

Κυριότερες Ευθύνες:

• Εκδίδει και ετοιμάζει λογιστικές και χρηματοοικονομικές αναφορές.
• Προετοιμάζει και εκπονεί τους διοικητικούς λογαριασμούς.
• Υποστηρίζει την διαδικασία τελικού ελέγχου.
• Κατέχει ουσιαστικό ρόλο κατά τις διαδικασίες που άπτονται της διαχείρισης πιστωτών και χρεωστών.
• Παρακολουθεί την διαδικασία πληρωμών και καταχωρεί σχετικά τιμολόγια.
• Αποτελεί σημείο επικοινωνίας με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
• Να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις.
• Ενισχύει και υποστηρίζει τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.
• Προετοιμάζει και υποβάλλει εντύπα Φ.Π.Α, Τμήματος Φορολογίας και Φόρου Εισοδήματος.
• Προετοιμάζει και υποβάλλει διαφορά έντυπα όπως τα IR7, IR4 κ.α.

Προσόντα / Δεξιότητες / Επαγγελματική Εμπειρία:

Επαγγελματική πιστοποίηση στην Λογιστική ή σε σχετικό κλάδο αποτελεί πλεονέκτημα.
Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λογιστική ή άλλο σχετικό τομέα εκπαίδευσης ή/και άλλο πιστοποιητικό εγκεκριμένου ακαδημαϊκού προσόντος π.χ. LCCIHigher level.
Επαγγελματική εμπειρία τρία (3) έτη στη λογιστική ή συνδυασμός ακαδημαϊκής και εμπειρικής γνώσης.
Επαγγελματική εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα αποτελεί πλεονέκτημα.
Ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών δεδομένων με προσοχή στη λεπτομέρεια και ευελιξία κατά την προσαρμογή στη χρήση λογισμικών συστημάτων.
Ανεπτυγμένες δεξιότητες προσωπικής οργάνωσης και ικανότητα εκτέλεσης εργασίας εντός των απαιτούμενων προθεσμιών.
Άριστη γνώση Η/Υ, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Γνώση Λογιστικών προγραμμάτων (CYCOM).
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Θετική στάση για συνεργασία και συνεχόμενη μάθηση.


Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται όπως υποβάλουν την αίτηση τους αποστέλλοντας την μέσω email στο info@aaristotelous.com.cy μέχρι την Τετάρτη 26/04/2023.